ΔΠρΚαβ 196/2021

Με την υπ’ αριθμ. 196/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ακυρώθηκαν οι πράξεις ταμειακής βεβαίωσης και η αναγκαστική κατάσχεση που επιβλήθηκε από ασφαλιστικό φορέα κατά εντολέως μας, μετά από άσκηση ανακοπής, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη από τον ασφαλιστικό φορέα και άρα είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής και άκυρη η βάσει αυτής επιβληθείσα κατάσχεση.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

«Σε περίπτωση που, πλην άλλων, δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής (κατόπιν της απόδοσης μοναδικού αριθμού στη συνταχθείσα πράξη βεβαίωσης οφειλής και της ταυτόχρονης ηλεκτρονικής εγγραφής της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο.), η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο, υπό στενή έννοια, για την είσπραξη των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει η έκδοση και η νομότυπη κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων των οφειλών του ανακόπτοντος, οι οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά με τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Τούτο δε δεν ανατρέπεται από τα αναφερόμενα στον συνημμένο στην κατασχετήρια έκθεση πίνακα χρεών και στην Καρτέλα Καθυστερούμενων Εισφορών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., παραστατικά, τα οποία το καθ’ ου ισχυρίζεται ότι συνιστούν τις καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών και προσθέτων τελών, προεχόντως, διότι αυτά δεν προσκομίζονται και δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκαν νομοτύπως στον ανακόπτοντα, καθώς από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ούτε ο τρόπος κοινοποίησης αυτών (εγγράφως ή ηλεκτρονικά), ούτε το πρόσωπο στο οποίο έγινε η επίδοση. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως πραγματοποιήθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, οι οποίες, για το λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου τής ανακοπής. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να ακυρωθεί και η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. …./08-01-2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης ….., ως ερειδόμενη επί μη νομίμων ταμειακών βεβαιώσεων. Παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής.»