ΔΠρΚομοτ 76/2021

Με την υπ’ αριθμ. 76/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, έγινε δεκτή αγωγή αποζημίωσης εντολέως μας κατά ασφαλιστικού φορέα λόγω περικοπής της σύνταξης του κληρονομούμενου πατέρα της, δια των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και κρίθηκε ότι πρέπει να λάβει το ποσό των 3.859,55 €.

 

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

 

«Περαιτέρω, δοθέντος ότι οι περικοπές και μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην κύρια και την επικουρική σύνταξη του πατέρα της ενάγουσας δυνάμει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας), κρίθηκαν αντίθετες στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. με τις 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας (βλ. σκ. 5), η δε διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα παράγει αποτελέσματα μετά από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών (ήτοι μετά από τις 10.6.2015, εκτός αν είχε ήδη ασκηθεί σχετική αγωγή, που δεν ισχύει εν προκειμένω), ενώ οι περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (12.5.2016) και μετέπειτα βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στον νόμο αυτό, οι διατάξεις του οποίου είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. (βλ. σκ. 8 και 9), το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως περιορίστηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012, η κύρια και η επικουρική σύνταξη του πατέρα της ενάγουσας, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων επιδομάτων εορτών και αδείας, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016 και επομένως, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα, ως μοναδική κληρονόμο του, αποζημίωση ισόποση με τις περικοπές αυτές. Ως εκ τούτου, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 3.859,55 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, ήτοι από τις 11.4.2019 (βλ. τις σχετ. προσκομισθείσες εκθέσεις επίδοσης), έως την εξόφληση.»