ΕιρΘασου 26/2022

Με την υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θάσου, ανετράπη αναγκαστική κατάσχεση που επιβλήθηκε σε βάρος εντολέως μας από ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς κρίθηκε, ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την επιβολή της κατάσχεσης μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, συνυπολογιζομένων και των αναστολών, υπερβαίνει κατά πολύ τα διαγραφόμενα από το νόμο χρονικά όρια για την διενέργεια ή συνέχιση του πλειστηριασμού, ήτοι την προθεσμία του ενός έτους χωρίς να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

«Με την ως άνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ορίστηκε υπάλληλος επί του πλειστηριασμού η Συμβολαιογράφος Θάσου … και ημέρα πλειστηριασμού η 21-01-2004, κατά την οποία αυτός δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά την εν λόγω ματαίωση του πλειστηριασμού δεν ακολούθησε οποιαδήποτε νέα πράξη εκτέλεσης επί του ως άνω ακινήτου ούτε ορίστηκε εκ νέου πλειστηριασμός. Σύμφωνα δε με την με αριθ. πρωτ. …/08-12-2021 βεβαίωση της υπαλλήλου του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου Θάσου …, ο πλειστηριασμός δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα και δεν κατατέθηκαν αναγγελίες δανειστών, ούτε έγινε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κατά του αιτούντος. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την επιβολή της ως άνω κατάσχεσης από την καθ’ ης (20-11-2003) μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπό κρίση αίτησης (09-02-2022), συνυπολογιζομένων και των αναστολών, υπερβαίνει κατά πολύ τα διαγραφόμενα από το νόμο (άρθρο 1019 ΚΠολΔ) χρονικά όρια για την διενέργεια ή συνέχιση του πλειστηριασμού, ήτοι την προθεσμία του ενός έτους χωρίς να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός. Κατά συνέπεια δικαιολογείται κατά νόμο το αίτημα ανατροπής της κατασχέσεως, στην υποβολή του οποίου νομιμοποιείται ο αιτών ως κύριος του κατασχεθέντος ακινήτου. Επομένως συντρέχει η προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή η πάροδος έτους από της επιβολής της κατάσχεσης χωρίς την διενέργεια πλειστηριασμού.»