ΜΠρΔραμ 213/2020

Με την υπ’ αριθμ. 213/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας   απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων κατά εντολέων μας, οι οποίοι διατηρούν επιχείρηση εστίασης, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα αν πρόκειται για αμοιβές χρήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί προγενέστερα από την άσκηση της αίτησης.

 

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

 

«Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, όπως εισάγεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεν είναι νόμω βάσιμη και πρέπει να απορριφθεί ως τέτοια, ενόψει του ότι, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, δεν παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα του προσωρινού καθορισμού με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 του ν. 2121/1993, εφόσον πρόκειται για αμοιβή που αφορά χρήσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την άσκηση της αίτησης, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2019 όσον αφορά τη δεύτερη καθ’ ης η αίτηση ομόρρυθμη εταιρεία και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2019 όσον αφορά τη τρίτη καθ’ ης η αίτηση, για την οποία (αμοιβή) είναι επιτρεπτός μόνον ο οριστικός καθορισμός από το αρμόδιό τακτικό δικαστήριο με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, διότι, σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή δύο δικών, μία για προσωρινό προσδιορισμό και μία για οριστικό της εύλογης αμοιβής, αποτελεί υπερβολική πρόνοια των αιτούντων, που δεν δικαιολογείται ούτε από το νόμο ούτε από την πρακτική (ΜονΠρωτΛαμ 186/2018 ό.π.).»