ΜΠρΘεσσαλ 5812/2020

Με την υπ’ αριθμ. 5812/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Φορέα Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων κατά εντολέως μας, η οποία διατηρεί επιχείρηση παιδότοπου, καθώς κρίθηκε ότι η αίτηση είναι αόριστη λόγω μη αναφοράς σε αυτή, ότι της υποβολής της προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαδίκων.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

«Η αίτηση, όμως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Ειδικότερα, ενώ, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη, αναγκαίος όρος για την αιτούμενη προσωρινή δικαστική προστασία καθορισμού της εύλογης αμοιβής και προσωρινής επιδίκασης του 50% αυτής είναι ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαδίκων απέβησαν άκαρπες λόγω διαφωνίας τους ως προς το ύψος της αμοιβής και τους όρους πληρωμής της και η αιτούσα παραθέτει την κρίσιμη σχετική διάταξη του άρθρου 22 §7 του ν. 4481/2017 στη σελίδα 77 της ένδικης αίτησης, προηγουμένως για να περιγράφει τη συμπεριφορά των καθών έναντι αυτής είχε επικαλεστεί «… προσπάθησε να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής και για τον τρόπο της νόμιμης καταβολής και είσπραξης της αμοιβής αυτής. Δυστυχώς όμως, οι ως άνω επιχειρήσεις αρνήθηκαν τη συνεργασία και οι προσπάθειες μας για τον από κοινού καθορισμό της εύλογης αμοιβής απέβησαν άκαρπες» (σελ. 47 της αίτησης) και «Όπως προαναφέρθηκε, οι καθ ων υπήρξαν αδιάφοροι και αδιάλλακτοι σε κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης, καθορισμού και κατοχής της εύλογης αμοιβής μας … Παρά ταύτα, μέχρι την κατάθεση της αίτησής μας, οι καθ` ων έχουν αρνηθεί τον καθορισμό της εύλογης και ενιαίας αμοιβής μας» (σελ. 48 της αίτησης). Ωστόσο, οι άνω διατυπώσεις απέχουν από την αναγκαία σαφή επίκληση έναρξης διαπραγματεύσεων, που απέβησαν άκαρπες λόγω διαφωνίας ως προς το ύψος της αμοιβής και τους όρους πληρωμής, καθώς προσιδιάζουν σε γενική άρνηση και όχι σε ουσιαστική έναρξη διαπραγματεύσεων, στην πορεία των οποίων διαφώνησαν τα διαπραγματευόμενα μέρη ως προς την αμοιβή και την καταβολή της, όπως ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την προσφυγή στην τηρούμενη διαδικασία, ούτως ώστε στο Δικαστή να καταλείπεται να καθορίσει: α) την εύλογη αμοιβή, μεταξύ των προτεινόμενων από κάθε πλευρά τιμών και β) τον τρόπο καταβολής αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των διάδικων μερών.»