ΜΠρΚαβ 264/2019

Με την υπ’ αριθμ. 264/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ακυρώθηκε επιταγή προς εκτέλεση τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας που είχε επιδοθεί κατά του εντολέως μας, μετά από ανακοπή που ασκήσαμε, καθώς αυτή επιδόθηκε εντός χρονικού διαστήματος αναστολής της εκτέλεσης, λόγω υποβολής αίτησης δικαστικής ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου δανειολήπτη κατ’ άρθρο 4 § 1 ν. 3869/2010.

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

«Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης επιταγής προς πληρωμή διότι πριν από την επίδοσή της σε αυτόν, η οποία έλαβε χώρα στις 12-4-2019, είχε καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θάσου την από 28-2-2019 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης ../28-2-2019 αίτηση κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών του προς τους δανειστές του, στην οποία συμπεριέλαβε και την απαίτηση της καθ’ ης προς ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η ένδικη αναγκαστική εκτέλεση και από την ως άνω ημεροχρονολογία έως την επικύρωση του προδικαστικού συμβιβασμού ή τη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, που προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 9-4-2019 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο της 8-5-2019, απαγορευόταν η λήψη καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του από την καθ’ ης. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, ερειδόμενος στις διατάξεις που διαλαμβάνονται στην ως άνω νομική σκέψη, και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν…

…Περαιτέρω, στις 12-4-2019 η καθ’ ης επέδωσε εκ νέου στον ανακόπτοντα αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της άνω διαταγής πληρωμής με την από 11-4-2019 επιταγή προς πληρωμή συνολικού ποσού 67.928,31 ευρώ. Η επίδοση της ως άνω επιταγής έλαβε χώρα μολονότι ο ανακόπτων είχε ήδη καταθέσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θάσου την από 28-2-2019 και υπ. αριθμ. κατάθεσης ../28-2-2019 αίτηση του κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών του προς τους δανειστές του, συμπεριλαμβάνοντας και την ένδικη απαίτηση της καθ’ ης, στην οποία επέδωσε την ανωτέρω αίτηση στις 12-3-2019 (βλ. την υπ’ αριθμ. ../12-3-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Καβάλας …..). Συνεπώς, έως την επικύρωση του προδικαστικού συμβιβασμού ή τη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, που προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 9-4-2019, κατά την οποία ο δικάζων Ειρηνοδίκης διέταξε την διατήρηση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του ανακόπτοντος, καθώς και της απαγόρευσης μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, έως την μετ’ αναβολή δικάσιμο της 8-5-2019, απαγορευόταν η λήψη καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του ανακόπτοντος από την καθ’ ης, με αποτέλεσμα η σχετική πράξη προδικασίας της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως να πάσχει ακυρότητας, του πρώτου λόγου της υπό κρίση ανακοπής δεκτού γενομένου και ως κατ’ ουσίαν βάσιμου, ενώ παρέλκει η έρευνα των υπόλοιπων λόγων της ανακοπής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επιταγή προς πληρωμή και να καταδικασθεί η καθ’ ης, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).»