ΜΠρΡοδοπ 9/2021

Με την υπ’ αριθμ. 9/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Φορέα Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων κατά εντολέως μας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση εστίασης, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα αν πρόκειται για αμοιβές χρήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί προγενέστερα από την άσκηση της αίτησης.

 

Ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης:

 

«Με το ανωτέρω περιεχόμενο κι αιτήματα η ένδικη αίτηση, όπως εισάγεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι μη νόμιμη, ενόψει του ότι σύμφωνα και με τα στη μείζονα σκέψη διαλαμβανόμενα, δεν παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα προσωρινού καθορισμού με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων της εύλογης αμοιβής εφόσον πρόκειται για αμοιβή που αφορά χρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο από την άσκηση της αίτησης, και δη για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως και 31/12/2019, για την οποία είναι επιτρεπτός μόνο ο οριστικός καθορισμός από το αρμόδιο δικαστήριο δικάζον με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, διότι η διεξαγωγή δύο δικαιωμάτων μία για προσωρινό προσδιορισμό της εύλογης αμοιβής για ήδη πραγματοποιηθείσα χρήση που έχει ήδη παύσει και μία για οριστικό προσδιορισμό της εύλογης αμοιβής, αποτελεί υπερβολική πρόνοια που δεν δικαιολογείται ούτε από το νόμο ούτε από την πρακτική (ΜΠρΑΘ 777/2018 «ΝΟΜΟΣ»). Επομένως, αυτή (αίτηση) πρέπει να απορριφθεί με τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων μερών να συμψηφίζονται μεταξύ αυτών, λόγω του δυσερμηνεύτου του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου και της διακύμανσης της νομολογίας επί του θέματος αυτού (άρθρο 179 ΚΠολΔ).»