ΜΔΠρΚαβ 196/2021

ΜΔΠρΚαβ 196/2021

Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων που επέβαλε ο e-ΕΦΚΑ σε οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., για οφειλή 62.541,81 €, ως ερειδόμενη επί μη νομίμων ταμειακών βεβαιώσεων. Σε περίπτωση που, πλην άλλων, δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο, υπό στενή έννοια, για την είσπραξη των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα. Ο e- ΕΦΚΑ φέρει το βάρος της απόδειξης, να προσκομίσει αποδεικτικά κοινοποίησης αυτών. Η εκτύπωση της καρτέλας «Διαχείριση Ατομικής Ειδοποίησης» από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης, δεν συνιστά έγγραφη αποτύπωση της διαχείρισης των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων και ενημερώσεων της προσωπικής σελίδας του ανακόπτοντος στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, απ’ όπου μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια η ενημέρωσή του για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα
στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει η έκδοση και η νομότυπη κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων των οφειλών του ανακόπτοντος, οι οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά με τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως πραγματοποιήθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, οι οποίες, για το λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της ανακοπής. Δέχεται την ανακοπή, ακυρώνει όλες τις ταμειακές βεβαιώσεις και την αναγκαστική κατάσχεση των ακινήτων.

Με την υπ’ αριθμ… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης …, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ… έγγραφης παραγγελίας της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας του Ε.Φ.Κ.Α., κατασχέθηκε ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος και συγκεκριμένα: 1) ένα αγροτεμάχιο (ελαιοτεμάχιο), … εκτάσεως 2.340 τ.μ. και 2) ένα αγροτεμάχιο (ελαιοτεμάχιο), … εκτάσεως 2.329 τ.μ. Η αξία των κατασχεθέντων ακινήτων εκτιμήθηκε σε 22.000 ευρώ. Η επίμαχη  κατάσχεση επιβλήθηκε σε βάρος της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος λόγω ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του προς το καθ’ ου, συνολικού ποσού 62.541,81 ευρώ (κύρια εισφορά ύψους 50.890,59 ευρώ πλέον προσθέτων τελών ύψους 11.651,22 ευρώ), οι οποίες, βεβαιώθηκαν ταμειακά σε βάρος του ανακόπτοντος με τις αναφερόμενες στον συνημμένο στην ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση από … πίνακα χρεών και ειδικότερα: α) με τρεις (3) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους 49.678,27 ευρώ (κύρια εισφορά 29.264,52 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών 9.340,60 ευρώ, χρονικής περιόδου
από τον Αύγουστο του 2006 έως τον Αύγουστο του 2014, κύρια εισφορά 7.089,05 ευρώ, χρονικής περιόδου από τον Αύγουστο του 2006 έως τον Οκτώβριο του 2012 και κύρια εισφορά 3.960,10 ευρώ, χρονικής περιόδου από τον Αύγουστο του 2006 έως τον Αύγουστο του 2014), και αφορούν τρία (3) ταυτάριθμα παραστατικά υπ’ αριθμ…, β) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 707,79 ευρώ, πλέον προσθέτων τελών ύψους 219,56 ευρώ, χρονικής περιόδου Οκτωβρίου του 2014, και αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα
παραστατικά υπ’ αριθμ…, γ) με δύο ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς ύψους 707,79 ευρώ, πλέον προσθέτων τελών ύψους
210,22 ευρώ, χρονικής περιόδου Δεκεμβρίου 2014, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, δ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 707,79 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 200,88 ευρώ, χρονικής περιόδου από τον Φεβρουάριου του 2015 έως τον Μάρτιο του 2015, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ε) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς
τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 1.434,39 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 355,04 ευρώ, χρονικής περιόδου από Απρίλιο του 2015 έως Ιούνιο του  2015, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, στ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 712,50 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 168,18 ευρώ, χρονικής περιόδου Αυγούστου του 2015, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ζ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 707,79 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 163,50 ευρώ, χρονικής περιόδου Οκτωβρίου του 2015, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, η) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 712,50 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 149,49 ευρώ, χρονικής περιόδου Δεκεμβρίου του 2015, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, θ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 817,07 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 160,73 ευρώ, χρονικής περιόδου Φεβρουάριου του 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ι) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 811,72 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 155,38 ευρώ, χρονικής περιόδου Απριλίου του 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ια) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 817,07 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 139,30 ευρώ, χρονικής περιόδου Ιουνίου του 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ιβ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς
τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 811,72 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 133,95 ευρώ, χρονικής περιόδου Αυγούστου του 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ιγ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 811,72  ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 123,23 ευρώ, χρονικής περιόδου Οκτωβρίου 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά, ιδ) με δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, βεβαιώθηκαν σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε., κύριας εισφοράς συνολικού ύψους 817,07 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ύψους 107,16 ευρώ, χρονικής περιόδου Δεκεμβρίου του 2016, που αφορούν δύο (2) ταυτάριθμα υπ’ αριθμ… παραστατικά. Ήδη με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν την … υπόμνημα, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης , προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή δεν είναι νόμιμη, διότι εκδόθηκε χωρίς να του έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως οι σχετικές ταμειακές βεβαιώσεις ή οι σχετικές ατομικές ειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα να στερηθεί το στάδιο δικονομικής προστασίας που προηγείται της λήψης συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγματος. Περαιτέρω, ζητεί την ακύρωση των προαναφερθεισών ταμειακών βεβαιώσεων ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι μη νομίμως εκδόθηκαν αυτές χωρίς προηγουμένως να του έχουν κοινοποιηθεί οι καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών. Αντιθέτως, το καθ’ ου, με την από … έκθεση απόψεών του και το νομίμως κατατεθέν στις … υπόμνημά του, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης ανακοπής προβάλλοντας, αναφορικά με τα ανωτέρω, ότι στον ανακόπτοντα έχουν κοινοποιηθεί τόσο η υπ’ αριθμ… ατομική ειδοποίηση του Κ.Ε.Α.Ο. (κατάστημα Καβάλας), όσο και οι καταλογιστικές των εισφορών πράξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.25379/312/29-08-2013 υπουργική απόφαση. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω ατομική ειδοποίηση κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα, στις …, με ηλεκτρονικό τρόπο, ήτοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την
απογραφή του στον ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτό προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α., το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του, καταχωρεί αυτόματα την ανάγνωση του ηλεκτρονικού μηνύματος κοινοποίησης από τον οφειλέτη. Περαιτέρω, προβάλλει ότι για τις οφειλές του ανακόπτοντος, που προέρχονται από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη, έχουν εκδοθεί οι αναφερόμενες στον συνημμένο στην προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από … πίνακα χρεών, πράξεις επιβολής εισφορών και προσθέτων τελών, οι οποίες έχουν όλες επιδοθεί στον ανακόπτοντα, όπως, κατά τους ισχυρισμούς του, προκύπτει από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των καθυστερούμενων οφειλών του οφειλέτη. Επίσης, διατείνεται ότι η κρινόμενη ανακοπή έχει ασκηθεί εκπροθέσμως κατά των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, διότι έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τον Κ.Δ.Δ. τριακονθήμερη προθεσμία που εκκινεί από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης. Προς υποστήριξη των ισχυρισμών του το καθ’ ου προσκομίζει τα εξής: την υπ’ αριθμ… ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αφορά τις τρεις (3) ταυτάριθμες υπ’ αριθμ… ταμειακές βεβαιώσεις, με τις οποίες βεβαιώθηκαν σε βάρος του ανακόπτοντος ασφαλιστικές οφειλές συνολικού ύψους 40.313,67 ευρώ (κύρια εισφορά) και αφορούν τα παραστατικά …, … και …, β) εκτύπωση της καρτέλας «Διαχείριση Ατομικής Ειδοποίησης» από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία επίδοσης της προαναφερόμενης υπ’ αριθμ… ατομικής ειδοποίησης, η … και γ) εκτύπωση της Καρτέλας Καθυστερούμενων Εισφορών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα αναφερόμενα στον από … πίνακα χρεών, παραστατικά, για κάθε ένα εκ των οποίων σημειώνεται μία ημερομηνία ως ημερομηνία επίδοσης, χωρίς, όμως, να αναγράφεται το πρόσωπο στο οποίο έγινε η επίδοση και ο τρόπος επίδοσης αυτών. Τέλος, ο ανακόπτων, με το νομίμως κατατεθέν στις … υπόμνημα αντίκρουσης, ότι, σε κάθε περίπτωση, η κοινοποίηση σε αυτόν ατομικής ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μη νόμιμη, διότι ουδέποτε έδωσε την συγκατάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιείται αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με το καθ’ ου, ενώ η επικαλούμενη από το καθ’ ου ατομική ειδοποίηση δεν φέρει ούτε προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ούτε ασφαλή χαρτοσήμανση, ούτε άλλα στοιχεία από τα οποία να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση της ταυτότητας του εκδότη. Εξάλλου, ισχυρίζεται ότι από την καρτέλα «Διαχείριση Ατομικής Ειδοποίησης» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βέβαιο και ασφαλή τρόπο, ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, η παραλαβή και η πρόσβασή του στο περιεχόμενο της ατομικής ειδοποίησης.  Η τριακονθήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης εκκινεί, σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 1 περ. α΄ του Κ.Δ.Δ., από την επίδοση, άλλως από την πλήρη γνώση αυτών. Στην προκείμενη περίπτωση, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η κοινοποίηση στον ανακόπτοντα ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο γνώση από αυτόν των αναφερομένων στον συνημμένο στην προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από … πίνακα χρεών, πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών. Τούτο, διότι το καθ’ ου, που φέρει το βάρος της απόδειξης, κατά τα γενόμενα δεκτά στην όγδοη σκέψη, δεν προσκομίζει αποδεικτικά κοινοποίησης αυτών, ούτε επικαλείται ότι ο ανακόπτων έλαβε γνώση αυτών – πέραν των τριών ταυτάριθμων υπ’ αριθμ… πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών που ισχυρίζεται ότι γνωστοποιήθηκαν στον ανακόπτοντα με την υπ’ αριθμ… ατομική ειδοποίηση – με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Περαιτέρω, το καθ’ ου δεν αποδεικνύει ούτε ότι κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα η προσκομιζόμενη υπ’
αριθμ… ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία πάντως περιλαμβάνει μόνο τις τρεις (3) ταυτάριθμες υπ’ αριθμ… πράξεις ταμειακής βεβαίωσης οφειλών από τις συνολικά είκοσι εννέα (29) που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο πίνακα χρεών, δεδομένου ότι μόνο η εκτύπωση της καρτέλας «Διαχείριση Ατομικής Ειδοποίησης» από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., στην οποία αναγράφεται ως ημερομηνία επίδοσης αυτής, η …, δεν συνιστά έγγραφη αποτύπωση της διαχείρισης των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων και ενημερώσεων της προσωπικής σελίδας του ανακόπτοντος στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, απ’
όπου μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια η ενημέρωσή του για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Εξάλλου, το καθ’ ου, με την έκθεση απόψεών του, δεν ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ατομική ειδοποίηση αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του οφειλέτη, όπου και προσπελάστηκε (διαβάστηκε) μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών», αλλά ότι αυτή κοινοποιήθηκε στη δηλωθείσα από τον ανακόπτοντα ηλεκτρονική του διεύθυνση. Συνεπώς, και με δεδομένο ότι δεν προκύπτει ότι ο ανακόπτων έλαβε πλήρη γνώση των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης σε χρόνο που απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την άσκηση της κρινόμενης ανακοπής, το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, απορριπτόμενου του αντίθετου ισχυρισμού του καθ’ ου. Κατά τα λοιπά, η υπό κρίση ανακοπή έχει ασκηθεί εν γένει παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Σε περίπτωση που, πλην άλλων, δεν έχει εγκύρως κοινοποιηθεί η καταλογιστική πράξη στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε., είναι ανεπίτρεπτη η έκδοση πράξης ταμειακής
βεβαίωσης της οφειλής (κατόπιν της απόδοσης μοναδικού αριθμού στη συνταχθείσα πράξη βεβαίωσης οφειλής και της ταυτόχρονης ηλεκτρονικής εγγραφής της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο.), η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο, υπό στενή έννοια, για την είσπραξη των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει η έκδοση και η νομότυπη κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων των οφειλών του ανακόπτοντος, οι οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά με τις προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης. Τούτο δε δεν ανατρέπεται από τα αναφερόμενα στον συνημμένο στην
κατασχετήρια έκθεση πίνακα χρεών και στην Καρτέλα Καθυστερούμενων Εισφορών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) – Ι.Κ.Α., παραστατικά, τα οποία το καθ’ ου ισχυρίζεται ότι συνιστούν τις καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών και προσθέτων τελών, προεχόντως, διότι αυτά δεν προσκομίζονται και δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκαν νομοτύπως στον ανακόπτοντα, καθώς από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ούτε ο τρόπος κοινοποίησης αυτών (εγγράφως ή ηλεκτρονικά), ούτε το πρόσωπο στο οποίο έγινε η επίδοση. Συνεπώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νομίμως πραγματοποιήθηκαν οι προσβαλλόμενες ταμειακές βεβαιώσεις, οι οποίες, για το λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της ανακοπής. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να ακυρωθεί και η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης …, ως ερειδόμενη επί μη νομίμων ταμειακών βεβαιώσεων. Παρέλκει δε, ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής. Δέχεται την ανακοπή. Ακυρώνει τις τρεις (3) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό …, δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … και δύο (2) ταυτάριθμες και με αριθμό … πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας, που περιλαμβάνονται στον από … πίνακα χρεών της ιδίας Υπηρεσίας, και την υπ’ αριθμ… έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης… Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον ανακόπτοντα.